Logo
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.

"INTELIGENTNE MIASTO"

Gorzów Wielkopolski, 6 listopad 2018 r.

O konferencji


Z przyjemnością pragniemy zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji nt. Inteligentne miasto, organizowanej prze Katedrę Zarządzania Procesami Gospodarczymi Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielopolskim, która odbędzie się 6 listopada 2018 roku.

Na początku XIX wieku populacja ludności w miastach stanowiła niespełna 2,5% ogółu populacji. Na przełomie XX/XXI wieku ten wskaźnik wynosił już 50%. Szacuje się, że już w 2025 roku populacja miast stanowić będzie 2/3 ogółu populacji globu. Wobec powyższego style funkcjonowania miast są dziś niezwykle istotne, szczególnie w ujęciu inteligentnego miasta.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska nauki, oraz pracowników instytucji państwowych, samorządowych i osób zainteresowanych problematyką Smart City.


Organizator


Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi


Cel konferencji


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami oraz prezentacja wyników badań z zakresu implikacji nowoczesnych technologii w rozwój i funkcjonowanie miast.


Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyć będą między innymi:


1. Istoty koncepcji inteligentnego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem miast średniej wielkości;
2. Działań podejmowanych w ramach Smart City;
3. Wyzwań stojących przed miastami, w kontekście idei inteligentnego miasta;
4. Innowacji w zarządzaniu miastem;
5. Innowacyjnych koncepcji Smart City;
6. Logistyki zarządzania miastem typu smart.

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Patronat medialny:


Inteligentne Miasta.pl cyfrowa cransformacja przestrzeni miejskiej
InteligentneMiasta.pl
cyfrowa transformacja przestrzeni miejskiej

Patronat honorowy:


Rada Naukowa Konferencji

prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz (Przewodniczący Rady Programowej)
prof. dr hab. Marek Ciesielski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Janusz Soboń (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Jarosław Witkowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Elżbieta Załoga (Uniwersytet Szczeciński)
prof. nadzw. dr hab. Marian Malicki (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. nadzw. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. nadzw. dr hab. inż. Bogusław Stankiewicz (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Witkowski (Uniwersytet Zielonogórski
dr Monika Bednarczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Małgorzata Chojnacka (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Marcin Cywiński (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Ewelina Gutowska (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr inż. Maja Kiba-Janiak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz (Szkoła Główna Handlowa)

Komitet organizacyjny konferencji

dr Małgorzata Chojnacka (Przewodnicząca)
dr Marcin Cywiński (Sekretarz)
dr Monika Bednarczyk
dr Ewelina Gutowska
dr Michał Kuściński
dr Agnieszka Wala
mgr inż. Marek Kannchen

Program konferencji

 

Program konferencji zostanie opublikowany wkrótce.

 

Informacje dla autorów

Referaty odpowiadające wymaganiom jakościowym, potwierdzonym podwójną, tajną recenzją będą opublikowane w monografii. Wymogi dla Autorów referatów zostaną podane już wkrótce.

Opłaty należy wnosić w terminie do 31 października 2018 r., z dopiskiem „Konferencja „Inteligentne miasto””/imię i nazwisko uczestnika konferencji na konto: Bank Zachodni WBK 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000. Wysokość opłat:
200 zł – uczestnictwo z publikacją referatu. Opłata obejmuje: obiad, poczęstunek w trakcie obrad, uczestnictwo w obradach konferencji oraz planowaną publikację.
200 zł – publikacja bez uczestnictwa w konferencji.
50 zł – uczestnictwo w konferencji bez publikacji.

Ważne terminy:

Do 15 października 2018 r. - rejestracja za pomocą dostępnego ponizej formularza.
Do 31 października 2018 r. - przesłanie pełnego tekstu referatu pocztą elektroniczną na adres: logistyka@ajp.edu.pl
Do 31 października 2018 r. - wniesienie opłaty.

Do pobrania

 • Oświadczenie
 • Wymogi edytorskie
 • Formularz zgłoszenia


  Rejestracja do 15 października 2018 r.

  Dane organizatora:

  Akademia im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Wydział Ekonomiczny
  Fryderyka Chopina 52
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Miejsce konferencji:

  Wydział Ekomomiczny,
  Akademii im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Aula im. prof. Stanisława Kirkora
  ul. Chopina 52, bud. 5

  Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.